Säännöt

Pohjois- Pohjanmaan Beagle ry säännöt

1. §
Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Pohjois- Pohjanmaan Beagle ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistys on Suomen Kennellliitto - Finska Kennelklubbeb ry.:n, Suomen Beaglejärjestö - Finska Beagleklubben ry.:n ja Pohjois- Pohjanmaan Kennelpiiri ry.:n jäsen.
2. §
Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tehtävänä on edistää beaglen kasvatusta sekä niiden metsästyskelpoisuuden ja ulkomuodon parantamista ja toimia yhdyssiteenä beaglea harrastavien henkilöiden keskuudessa.
3. §
Yhdistyksen toiminta
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1. Järjestää jäsenilleen kerho- ja metsästäjäiltoja
2. Järjestää kenneltoimintaa koskevia esitelmä- ja valistustilaisuuksia
3. Panee toimeen palkintotuomarikursseja ja neuvottelutilaisuuksia
4. Järjestää koiranäyttelyitä ja kokeita
5. Valvoo jäsentensä luvallisia etuja yhdistyksen tarkoitusperiä toteutettaessa
6. Pitää jäsenistään luetteloa
7. Yhdistys ei harrasta jalostusneuvontaa vaan ohjaa sen rotujärjestön valitsemien jalostushenkilöiden tehtäväksi
Toimintaansa varten yhdistys hankkii tarvittaessa asianomaisen luvan.
Yhdistys ei harjoita poliittista toimintaa.
4. §
Toiminnan rahoittaminen
Yhdistyksen vuosijäsenet maksavat vuosikokouksen määräämän vuosimaksun.
Ainaisjäsenet suorittavat vuosikokouksen määräämän vuosimaksun kymmenkertaisena.
Tarkoitusperiensä täyttämiseksi voi yhdistys tämän lisäksi asianomaisen luvalla kartuttaa varojaan:
1. Toimeenpanemalla koiranäyttelyitä ja kokeita
2. Toimeenpanemalla juhla- ja huvitilaisuuksia
3. Toimeenpanemalla arpajaisia ja keräyksiä
4. Järjestämällä erilaisia kilpailuja
5. Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja
5. §
Jäsenyyttä koskevia määräyksiä
Yhdistyksen vuosijäseneksi pääsevät ne hyvämaineiset henkilöt, jotka johtokunta jäseneksi hyväksyy.
Kunniajäseneksi voi yhdistys johtokunnan ehdotuksesta kutsua henkilön, jolle yhdistys tahtoo osoittaa erityistä kiitollisuuttaan tai kunnioitustaan. Päätökseen vaaditaan 3/4 annetuista äänistä.
Kunniajäsenellä on yhtäläiset oikeudet kuin muillakin jäsenillä.
Kunniajäseneltä ei kanneta jäsenmaksua.
6. §
Vuosijäsen on velvollinen suorittamaan kunakin vuonna vuosikokouksen määräämän vuosimaksun toukokuun 31. päivään mennessä.
Sellainen jäsen joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan edellä mainittuun päivään mennessä katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi yhdistyksestä ellei hän kuukauden kuluessa siitä päivästä lukien, jolloin asiasta hänelle on ilmoitettu suorita maksuaan.
7. §
Jos jäsen tahtoo yhdistyksestä erota, eroaminen astuu voimaan yhden kuukauden kuluttua siitä, kun johtokunta tai sen puheenjohtaja on saanut tiedon eroamisesta kirjallisena. Tai kun eroava jäsen on eroamisensa ilmoittanut yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
8. §
Johtokunnan esityksestä tai jos viisi (5) jäsentä sitä kirjallisesti vaatii voidaan yhdistyksen päätöksellä erottaa sellainen jäsen, joka on toiminut voimassa olevien metsästystä ja riistanhoitoa koskevan lainsäädännön, yhdistyksen tarkoitusperien, näiden sääntöjen tai hyvien metsästystapojen vastaisesti.
9. §
Keskellä toimintavuotta eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvalta toimintavuodelta. Eroavalla tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.
10. §
Johtokunta
Yhdistyksen asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja ja kahdeksan (8) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Vaalit on vaadittaessa suoritettava suljetuilla lipuilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, mutta muulloin puheenjohtajan kannattama mielipide. Johtokunnan jäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa.
Ensimmäisellä kerralla määrätään erovuoroiset arvalla.
Johtokunta valitsee keskuudessaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan.
Johtokunta on päätösvaltainen kun puhenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) muuta jäsentä on saapuvilla.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Sihteerin ja rahastonhoitajan johtokunta valitsee keskuudessaan tai sen ulkopuolelta.
Juoksevien asioiden hoitamista varten voi johtokunta valita keskuudesta 3-5 jäsenisen työvaliokunnan ja muita jaostoja myös johtokunnan ulkopuolelta.
11. §
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompi kumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
Juoksevia asioita hoidettaessa johtokunta voi määrätä jonkun toimihenkilön yksinään kirjoittamaan yhdistyksen nimi.
12. §
Tili ja toimintavuosi

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit on päätettävä ja jätettävä kahden vuosikokouksen valitseman tilintarkastajan tai heidän varamiestensä tarkastettavaksi vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastuksesta tulee jättää kirjallinen lausunto vähintään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta johtokunnalle.
13. §
Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun 15. päivään mennessä. Siinä käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
6. Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintakaudelta
7. Esitetään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto
8. Päätetään tilien vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
9. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöiden palkkioista
10. Toimitetaan puheenjohtajan vaali
11. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
12. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkistajaa
13. Vahvistetaan kluluvan vuoden toimintasuunnitelma
14. Päätetään vuosimaksun suuruus. Ainaisjäsenen kertamaksu on kymmenkertainen vuosimaksu
15. Hyväksytään kuluvan toimitavuoden talosarvio
16. Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat
17. Käsitellään yhdistyksen jäsenten vuosikokoukselle esittämät asiat, jotka on kirjallisesti jätettävä johtokunnalle viimeistään tammikuun 15 päivään mennessä
18. Keskustellaan muista jäsenten esittämistä asioista, mutta niistä ei voida tehdä päätöksiä
Kohdassa 18 esille tulevat asiat on mainittava kokouskutsuissa.
14. §
Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, milloin yhdistyksen aikaisempi kokous on niin päättänyt tai milloin yhdistyksen johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi.
Ylimääräinen kokous on pidettävä, jos vähintään 1/10 jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii, kirjelmässä ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeksi mainitussa tapauksessa yhden (1) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä, ellei vaatimuksessa nimenomaan esitetä jotakin myöhäisempää ajankohtaa.
15. §
Yhdistyksen jäsenet kutsutaan vuosi- ja ylimääräisiin kokouksiin kymmenen (10) päivää ennen kokousta joko sanomalehti- ilmoituksella tai jokaiselle jäsenelle lähetetyllä henkilökohtaisella kutsukirjeellä.
Yhdistyksen kokous pyritään pitämään vuorotellen yhdistyksen toiminta- alueen jäsenmäärältään suurimmilla paikkakunnilla.
16. §
Sääntöjen muuttaminen
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia jos vähintään 3/4 kokouksessa läsnäolevista jäsenistä sitä kannattaa. Kokouskutsussa on tällöin mainittava, että käsiteltäväksi tulee sääntöjen muuttaminen.
Sääntöjen muutoksesta ollakseen pätevä, on välittömästi ilmoitettava yhdistysrekisteriviranomaisille.
17. §
Toiminnan lopettaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta olkoon pätevä ainoastaan siinä tapauksessa, että vähintään 3/4 yhdistyksen läsnäolevista jäsenistä on sitä kannattanut. Kokouskutsussa on mainittava, että käsiteltäväksi tulee yhdistyksen purkaminen ja toiminnan lopettaminen.
Jos yhdistys puretaan, käytetään sen säästyneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen päämääriä lähellä olevaan tarkoitukseen.
Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä ilmoitus 1. §:ssä mainituille järjestöille ja yhdistysrekisteriviranomaisille.
18. §
Erinäisiä määräyksiä
Yhdistyksen toimihenkilöiden on määräaikana lähetettävä 1. §:ssä mainituille järjestöille kaikki niille lähetettävät määräaikaiset ilmoitukset sekä muut niiden pyytämät tiedot sekä vuosimaksut.
19. §
Yhdistyksen toimihenkilöiden tehtävistä sekä yhdistyksen sisäisistä asioista voidaan tarpeen vaatiessa määrätä yhdistyksen ohjesäännössä.
20. §
Muuten noudatetaan mitä laissa yhdistyksistä säädetään.
--------------------------
Edellä olevat säännöt on hyväksytty Pohjois- Pohjanmaan Beagle ry:n perustavassa kokouksessa toukokuun 6. päivänä 1984.
Sääntöjen 13. § pykälään on hyväksytty muutos Pohjois- Pohjanmaan Beagle ry:n vuosikokouksessa helmikuun 25. päivänä 2007.